Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin şəhər (rayon) statistika idarəsində
vakant olan baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi və məsləhətçi)
vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI

1. Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın məqsədi və statistika sistemi.
2. Statistika haqqında anlayış. Statistikanın predmeti. Statistika müşahidəsinin nəzəriyyəsi, əsas kateqoriya və anlayışları. Azərbaycan Respublikasında statistikanın əsas vəzifələri və dövlət statistikasının (rəsmi statistikanın) təşkili prinsipləri
3. Statistika informasiyası haqqında anlayış. Statistika müşahidəsinin əsas təşkili formaları. Statistika müşahidəsinin növləri və üsulları
4. Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması
5. Statistika göstəriciləri haqqında anlayış. Mütləq göstəricilər. Nisbi göstəricilər
6. İlkin statistik məlumatlar və onlardan istifadə edilməsi. Statistik sirr və hamı üçün açıq olan məlumatlar. Məxfi statistik məlumatlardan istifadə edilməsi. Elmi tədqiqatlar. Məxfi statistik məlumatların əldə edilməsi. Məlumatların qorunması üzrə tədbirlər.
7. Orta kəmiyyətin mahiyyəti. Hesabi orta kəmiyyətlərin növləri. Harmonik orta kəmiyyət
8. Seçmə müşahidəsi haqqında anlayış. Seçmə müşahidəsinin xətasının hesablanması.  Seçmə üsulları;
9. Dinamika sıraları haqqında anlayış və onların növləri. Dinamika sıralarının qurulması prinsipləri. Dinamika sıralarının təhlili göstəriciləri
10. İndekslər haqqında anlayış və iqtisadi təhlildə onun rolu. İndekslərin növləri. Fərdi və ümumi indekslərin hesablanması üsulları. Ümumi indeksin formaları
11. Statistika haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət. Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət. Dövlət statistika orqanları işçilərinin məsuliyyəti.

 


Ədəbiyyat:

1. Rəsmi statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1994-cü il
2. S.M. Hacıyev, “Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi”, ali məktəblər üçün dərslik, Bakı 2005
3. M.S.Bağırov, “Statistika Nəzəriyyəsi”, Bakı 2010 272s. II nəşr
4. M.S.Bağırov,” Statistikanın Nəzəri Əsasları”, Naxçıvan. Əcəmi: 2014 308s.
5. M.S.Bağırov, “Statistika Kursu”, Naxçıvan, Əcəmi I nəşr-2012 605s, II nəşr- 2014 608s
6. M.S.Bağırov, “Statistik informasiya və onun təsviri üsulları” Naxçıvan. Əcəmi 2014
7. M.S.Bağırov, “Statistika fənnindən terminoloji lüğət”
8. www.stat.gov.az
9.
www.statistika.nmr.az