Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın Dövlət qulluğuna kadrların seçilməsi şöbəsi

Əlaqə telefonu: (036) 545 65 71Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsində vakant məsləhətçi-məhkəmə
iclas katibi vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair

MÜSAHİBƏ PROQRAMI


  1. Hüquq anlayışı: 2. Hüquq mənbələri: 3. Hüquq prinsipləri: 4. Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: 5. Hüquq sistemi: 6. Hüquq məsuliyyəti: 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
  8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: 9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi üzrə: 10. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi üzrə: 11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: 12. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi üzrə:

Ədəbiyyat:

 1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, Bakı, 2005
 2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə), Bakı, 2005
 3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə), Bakı, 1993
 4. Həsənov E.M., Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, Bakı, 2009
 5. Марченко М.Н., Теория государства и права: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
 6. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
 7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
 8. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 310-IQ
 9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 dekabr 1999-cu il
 10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
 11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il
 12. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi. 14 iyul 2000-ci il
 13. www.e-qanun.az